საბაკალავრო პროგრამები

საჯარო მართვა
პროგრამის მიზანია საქართველოში საჯარო სექტორის განვითარების, პოლიტიკური სისტემის სრულყოფის, ინსტიტუციური მშენებლობის, ეკონომიკური წინსვლის აუცილებლობა, ქვეყნის სწრაფვა ევროპულ და ჩრდილო–ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისკენ, აქტუალურს ხდის განათლებული, მაღალპროფესიული საჯარო მოხელეების ყოლას, რაც წინამდებარე პროგრამის მიზანს წარმოადგენს. სრულად

საერთაშორისო ურთიერთობები
პროგრამის მიზანია საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემის, სტრუქტურის, თეორიების, სისტემაში მიმდინარე ინსტიტუციური, ეკონომიკური, პოლიტიკური პროცესების, დიპლომატიური და პოლიტიკური ურთიერთობების სფეროს ფართო თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების მქონე, საკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადება, რომელიც გარკვეული მითითების შესაბამისად შეძლებს თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში მიმდინარე პროცესების შეფასებას და ახალ მოდელში საქართველოს როლის განსაზღვრას.  სრულად