კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში შექმნილია დინამიური გარემო, სადაც აკადემიური პერსონალი ესწრაფვის მოამზადოს სტუდენტები თანამედროვე სამყაროში არსებული ინტელექტუალური გამოწვევებისათვის. სკოლაში შექმნილი ატმოსფერო ახალგაზრდებს საშუალებას აძლევს მაქსიმალურად გამოავლინონ და სრულყონ თავიანთი პოტენციალი, შეიძინონ კარიერული წინსვლისათვის საჭირო რელევანტური უნარ-ჩვევები.

კკავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა გთავაზობთ შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებს: ევროპისმცოდნეობა, ინგლისური ფილოლოგია, ფსიქოლოგია და სოციოლოგია.