საბაკალავრო პროგრამები

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ძირითადი საბაკალავრო პროგრამა:

  • ევროპისმცოდნეობის
  • ინგლისური ენის ფილოლოგია
  • სოციოლოგია
  • ფსიქოლოგია.


2010 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების შესაბამისად ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში 2009 წლიდან აკრედიტებული პროგრამები: ევროპისმცოდნეობა/თარგმანმცოდნეობა და ამერიკანისტიკა/კინომცოდნეობა დაექვემდებარა მოდიფიკაციას. შესაბამისად, შემუშავებულია 2009 და 2010 წლებში აღნიშნულ პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის გარდამავალი პროგრამები  რეგიონმცოდნეობასა და ამერიკანისტიკა/კინომცოდნეობაში.
.