სამაგისტრო პროგრამები

  • მიმოხილვა

  • პროგრამის სტრუქტურა

  • მიღების წესები

  • საკონტაქტო ინფორმაცია

 
csl photoრატომ სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამა – რა მოიაზრება მასში?

საგანმანათლებლო პროგრამაში მოიაზრება მაღალი კლასის პროფესიონალთა – მკვლევარ თეორეტიკოსთა და უნიკალური იურიდიული პრაქტიკის მქონე სპეციალისტთა გუნდი, რომელთა მიზანია მცირე დროში დამსაქმებელს შესთავაზოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე იურისტთა ახალი თაობა.

კავკასიის სამართლის სკოლის მაგისტრატურაში მოქმედებს ქართულ-ევროპული ორმაგი ხარისხის სამაგისტრო პროგრამა. აღნიშნულ პროგრამებზე სტუდენტი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 60 კრედიტს აგროვებს კავკასიის სამართლის სკოლაში, ხოლო დარჩენილ 60 კრედიტს – ტალინის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ან ზაარლანდის უნივერსიტეტის ევროპის ინსტიტუტში, შედეგად კი იღებს სამართლის მაგისტრის ხარისხის დამადასტურებელ 2 დიპლომს.

სამართლის სკოლის სამაგისტრო პრაგრამის სტუდენტები სამაგისტრო პროგრამის ზოგადსაუნივერსიტეტო და ინგლისურენვანი კომპონენტიდან გაივლიან ინგლისურენოვან საგნებს, რაც მათ სამართლებრივი ინგლისურის ცოდნის გაღრმავებაში შეუწყობს ხელს.

კავკასიის სამართლის სკოლა გამოირჩევა სამართლის კლინიკების მრავალფეროვნებით. მაგისტრანტს შესაძლებლობა აქვს პრაქტიკული სწავლება გაიაროს როგორც საჯარო, ასევე კერძო ორგანიზაციებში, აღნიშნულის გარდა სამართლის სკოლა სტუდენტს შესაძლებლობას აძლევს პრაქტიკული სწავლება განახორციელოს გერმანიაში, ბრემენის მიწის სასამართლოსა და ატლანტის (აშ.შ. ჯორჯიის შტატი) ცნობილ იურიდიულ კომპანიაში.

კავკასიის სამართლის სკოლაში სამართლის სამაგისტრო პროგრამა  ფუნქციონირებს თბილისსა და ბათუმში. 
 
მიღების წესი

კავკასიის სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობას წარმოადგენს:
  • საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება;
  • უნივერსიტეტში დაგეგმილი საკონკურსო პროცედურების წარმატებით გავლა.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია


1. ნოტარიულად დამოწმებული დიპლომის ასლი + ნიშნების ფურცელი
2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
3. სამხედრო ბილეთი
4. 2 ფოტოსურათი
5. სამოტივაციო წერილი
6. 2 რეკომენდაცია
 
გადახდის პირობები

მაგისტრატურაში სწავლის დაფინანსება შეგიძლიათ CU გრანტით. CU გრანტი ეს არის 50%-იანი დაფინანსება სამაგისტრო პროგრამის სრულ ღირებულებაზე, რომლის მოპოვება შესაძლებელია, თუ თქვენ:

- ხართ/იქნებით 
ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული
- და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი.

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წლიური ღირებულება შეადგენს: 

პროგრამა CU სტანდარტული გადასახადი CU გრანტის მოპოვებისას CU და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
სამართალმცოდნეობა (თბილისში
და ბათუმში)
4 950 ლარი 2 475 ლარი 225 ლარი

იმ შემთხვევაში თუ კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს არ აქვს GPA (3,5 და მეტი), ის მიიღებს სრული პროგრამის 10%-იან დაფინანსებას.

სწავლის საფასურის გადახდა ხდება სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად.

ონლაინ რეგისტრაცია

სამაგისტრო პროგრამის ჯგუფი "Facebook"-ზესოფიო შენგელია

სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 2 37 77 77 / 194
მობ: (+995) 599 777 104
ელ-ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

ნათია შენგელია
სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 2 37 77 77 / 187

მობ: (+995) 599 88 55 71
ელ-ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

ეკატერინე კერესელიძე
სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორის ასისტენტი
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 2 37 77 77 /186
მობ: (+995) 595 00 33 07
ელ-ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს


სამაგისტრო პროგრამის ჯგუფი "Facebook"-ზე.