სადოქტორო პროგრამები

 • მიმოხილვა

 • პროგრამის სტრუქტურა

 • მიღების წესები

 • საკონტაქტო ინფორმაცია


სამართლის სადოქტორო საგანამათლებლო პროგრამა შეიქმნა 2009 წელს.

სადოქტორო პროგრამის მიზანია სამართალმცოდნეობაში ახალი თაობის მკვლევარებისა და აკადემიური პერსონალის მომზადება, რომელებიც შეძლებენ ხელი შეუწყონ დარგის განვითარებას თეორიული და პრაქტიკული, მტკიცებითი ან ემპირიული კვლევების მეშვეობით; დოქტორანტებში კვლევისა და სწავლებისთვის საჭირო კომპეტენციათა განვითარების ხელშეწყობა ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს შესაბამისად. პროგრამა ორიენტირებულია იურიდიული ანალიზის, ინტერდისციპლინური, სოციალური და კრიტიკული მიდგომის განვითარებასა და გაღრმავებაზე.

ფუნქციონირების პერიოდში პროგრამამ გარკვეული მოდიფიკაცია განიცადა. სრულყოფის პროცესში ჩართულნი იყვნენ და სხვადასხვა დროს მის განხორცილებაში მონაწილეობდნენ სამართლის დოქტორები: ზვიად როგავა, ქეთევან ქოჩაშვილი, მალხაზ ბეგიაშვილი, გოგი ღლონტი, დევი ხვედელიანი; თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე, სამართლის დოქტორი ქეთევან მესხიშვილი; პროფესორები - დავით იმნაძე, ნონა თოდუა, ქეთევან ხუციშვილი, გოჩა მამულაშვილი; ასევე მოწვეული სპეციალისტები, სამართლის დოქტორები დავით კერესელიძე, მინდია უგრეხელიძე, ვალერიან ხრუსტალი; აკადემიკოსი შალვა ამონაშვილი; ეკონომიკის დოქტორი ავთანდილ გაგნიძე. გარე ექპერტიზის თვალსაზრისით პროგრამასთან მიმართებით მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები გაგვიწიეს ტალინის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანმა ტანნელ კერიკმეიმ, ამავე უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა რინგა რაუდლიმ და თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტმა.

კავკასიის სამართლის სკოლა თანამშრომლობს მსოფლიოს წამყვან სამეცნიერო ცენტრებთან და პარტნიორ უნივერსიტეტებთან, რაც ფართო საშუალებას აძლევს დოქტორანტს თავისი სამეცნიერო პოტენციალის რეალიზაციაში.

კავკასიის სამართლის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის ხანგრძლივობა შეადგენს 3 წელს. დოქტორანტს, რომელიც დადგენილ ვადაში ვერ წარადგენს სადისერტაციო ნაშრომს, უფლება აქვს დაასრულოს დოქტორანტურაში სწავლა მომდევნო 4 წლის განმავლობაში.

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობიდან 60 ECTS კრედიტი ეთმობა სასწავლო კომპონენტს, ხოლო 120 ECTS კრედიტი - კვლევით კომპონენტს.

პროგრამის აკადემიური ნაწილი ამოიწურება ორი მეთოდოლოგიური, ერთი ინტერდისციპლინური და ორი ბლოკ–სემინარის შესწავლით. დოქტორანტი ვალდებულია სადისერტაციო ნაშრომი შეასრულოს მის მიერ არჩეული ერთ-ერთი დარგიდან, რომელშიც გაიარა ბლოკ-სემინარი. გარდა ამისა სასწავლო კომპონენტის ფარგლებში დოქტორანტი უფლებამოსილია არჩევანი გააკეთოს პროფესორის ასისტენტობასა და უცხოეთში გავლილ რელევანტურ სასწავლო კურსს შორის. ის ვალდებულია შეასრულოს ორი თემატური სემინარი.

პროგრამის ფარგლებში დოქტორანტი ვალდებულია გამოაქვეყნოს ორი სამეცნიერო სტატია საერთაშორისო რეფერირებად გამოცემებში (მათ შორის, ერთი აუცილებლად საზღვარგარეთ), რომლებშიც ასახული უნდა იყოს სადისერტაციო თემაზე შესრულებული სამეცნიერო კვლევის ძირითადი შედეგები და მიიღოს მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციაში (რაც გულისხმობს დოქტორანტის მიერ პირადი მოხსენების გაკეთებას).

კავკასიის სამართლის სკოლის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტს, სწავლების დასწრებული ფორმის მიუხედავად, შეუძლია სამსახურებრივ საქმიანობას შეუთავსოს აკადემიური პროცესი. აღნიშნული გარემოების ხელშესაწყობად სასწავლო პროცესი 19:00 საათზე იწყება. დოქტორანტი თავად განსაზღვრავს თავისი აკადემიური დატვირთვის მოცულობას. საკონტაქტო საათების რაოდენობა მაქსიმალურადაა შემცირებული და აქცენტი ძირითადად დოქტორანტის ინდივიდუალურ მუშაობაზეა გადატანილი. პროგრამის სამეცნიერო ნაწილი დოქტორანტს საშუალებას აძლევს ზედმეტი ბიუროკრატიული ბერკეტების გარეშე მიუძღვნას დრო სადისერტაციო კვლევას.

პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია საგრანტო პროგრამებში მონაწილეობა და სტიპენდიის მოპოვება ევროპაში სწავლის გაგრძელების მიზნით.

დისერტაციის წარმატებული დაცვის შემთხვევაში, დოქტორანტებს მიეცემათ უპირატესობა, დასაქმდნენ კავკასიის სამართლის სკოლაში მაღალი ანაზღაურების პერსპექტივით. სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში უკვე მოხდა 50-მდე მსურველის დოქტორანტურაში ჩარიცხვა. კავკასიის სამართლის სკოლის დოქტორანტთა სიაში ირიცხებიან თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეები, ცნობილი ადვოკატები, ნოტარიუსები და მნიშვნელოვანი სახელმწიფო თანამდებობის საჯარო მოხელეები.

 რა სიახლეებს გვთავაზობთ კავკასიის სამართლის სკოლა სადოქტორო პროგრამაზე?

კავკასიის სამართლის სკოლაში მოქმედებს განახლებული სადოქტორო პროგრამა, რომელიც ახორციელებს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტებისა და სამეცნიერო კადრის მომზადებას საერთაშორისო საგანმანათლებლო სადოქტორო პროგრამების (Ph.D) შესაბამისად მსოფლიოს საუკეთესო გამოცდილებისა და სწავლების ინოვაციური ტექნოლოგიების საფუძველზე.

სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში უკვე მოხდა დოქტორანტთა პირველი 50 კაციანი ნაკადის ჩარიცხვა.

კავკასიის სამართლის სკოლის დოქტორანტთა სიაში ირიცხებიან თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეები, ცნობილი ადვოკატები, ნოტარიუსები და მნიშვნელოვანი თანამდებობის საჯარო მოხელეები.

რით განსხვავდება კავკასიის სამართლის სკოლის სადოქტორო პროგრამა სამართლის სხვა სკოლების სადოქტორო პროგრამებისაგან?

კავკასიის სამართლის სკოლის სადოქტორო პროგრამიას სტრუქტურა და შინაარსი შემდეგ ფუძემდებლურ პრინციპებს ემყარება:

 • კავკასიის სამართლის სკოლის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტს, სწავლების დასწრებული ფორმის მიუხედავად, შეუძლია სამსახურებრივ საქმიანობას შეუთავსოს აკადემიური პროცესი. აღნიშნული გარემოების ხელშესაწყობად სასწავლო პროცესი 19:00 საათზე იწყება;
 • სამართლის სკოლის დოქტორანტი თავად განსაზღვრავს თავისი აკადემიური დატვირთვის მოცულობას. საკონტაქტო საათების რაოდენობა მაქსიმალურადაა შემცირებული და აქცენტი ძირითადად დოქტორანტის ინდივიდუალურ მუშაობაზეა გადატანილი;
 • პროგრამის აკადემიური ნაწილი ამოიწურება ორი მეთოდოლოგიური, ერთი ინტერდისციპლინური და ორი სასწავლო კურსის (ბლოკ სემინარების) შესწავლით;
 • პროგრამის სამეცნიერო ნაწილი დოქტორანტს საშუალებას აძლევს ზედმეტი ბიუროკრატიული ბერკეტების გარეშე მიუძღვნას დრო სადისერტაციო კვლევას;
 • პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა და სტიპენდიის მოპოვება ევროპაში სწავლის გაგრძელების მიზნით;
 • წარმატებული დაცვის შემთხვევაში, დოქტორანტებს მიეცემათ უპირატესობა, დასაქმდნენ კავკასიის სამართლის სკოლაში.
 • კავკასიის სამართლის სკოლის სადოქტორი პროგრამის გავლის შემდეგ სადოქტორო პროგრამის სტუდენტს მიენიჭება სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

კავკასიის სამართლის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობას წარმოადგენს უნივერსიტეტში დაგეგემილი საკონკურსო პროცედურის წარმატებით გავლა (გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან).


კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დოქტორანტურის კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს განცხადება კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტის სახელზე. განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს:

• კონკურსანტის რეზიუმე - 'CV~ (მონაცემები განათლებისა და შრომითი საქმიანობის შესახებ);
• მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის დამოწმებული ასლი, ხოლო მობილობის შემთხვევაში, ჩარიცხვის ბრძანების დამოწმებული ასლი და გავლილი სასწავლო კურსების სილაბუსები და შეფასებები;
• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (ID ბარათი/პასპორტი) ასლი;
• კონკურსანტის მიერ არჩეულ სფეროში სამართლის დოქტორის ხარისხის მქონე ორი სპეციალისტის რეკომენდაცია, მათ შორის, მომავალი მეცნიერ-ხელმძღვანელის რეკომენდაცია და თანხმობა ხელმძღვანელობაზე;
• სამოტივაციო წერილი;
• რეფერატი, რომელიც უნდა ეძღვნებოდეს მომავალი სადისერტაციო კვლევის აქტუალურ საკითხებს. სარეფერატო თემას არჩევს დოქტორანტი თავის ხელმძღვანელთან შეთანხმებით. რეფერატის მოცულობა უნდა იყოს, არანაკლებ 15 გვერდისა დანართების გარეშე. ყველა გვერდი უნდა დაინომროს თანმიმდევრობით, დაუშვებელია თავისუფალი სივრცის ან გვერდის დატოვება. ტექსტი უნდა შესრულდეს A4 ფორმატის (297X210 მმ) 80 გ/მ2 სიმკვრივის ქაღალდზე, შრიფტი - Sylfaen, ზომა 12. გვერდის ნომრებისა და სქოლიოს შრიფტის მინიმალური ზომაა - 10.თავებისა და ქვეთავების დასახელებაში შეიძლება გამოყენებული იქნას უფრო დიდიზომის შრიფტი. ნაშრომის ძირითადი ტექსტისთვის ინტერვალი არის 1.5. ტექსტი უნდა დაიბეჭდოს მხოლოდ ერთ გვერდზე. გვერდის მარცხენა მხარეს უნდა დარჩეს 30 მმ მინდორი, ხოლო დანარჩენ მხარეებზე – 20 მმ. ნაშრომს თან უნდა ერთვოდეს გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალი. რეფერატი შესაძლოა ჩაანაცვლოს ადეკვატური ხასიათის სამეცნიერო პუბლიკაციამ, თუ ის გამოქვეყნებულია ბოლო 2 წლის განმავლობაში რეფერირებად ჟურნალში, არანაკლებ 5 გვერდის მოცულობით;
• სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი საბუთი;
• პედაგოგიური გამოცდილების დამადასტურებელი საბუთი;
• 4 ფოტოსურათი, ზომით 3X4 (სმ) (ბეჭდური და ციფრული ვერსია CD-ზე);
• მიწერის მოწმობის ან სამხედრო ბილეთის ასლი (სამხედრო ვალდებულისათვის);
• ახსნა-განმარტება იმის თაობაზე, რომ განმცხადებელი არ ირიცხება სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულების დოქტორანტურაში;
• განათლებისა და შრომითი საქმიანობის შესახებ მონაცემებში სამეცნიერო პუბლიკაციების და კონფერენციებში მონაწილეობის მითითების შემთხვევაში, დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველმა უნდა წარადგინოს აღნიშნული მასალების ასლები;

2016–2017 სასწავლო წლისათვის საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 5 სექტემბერი.

გადახდის პირობები

კავკასიის სამართლის სკოლაში სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის ღირებულება წელიწადში 6000 ლარს შეადგენს. სწავლის საფასურის გადახდა სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად წარმოებს. (კრედიტის ღირებულება შეადგენს 100 ლარს).

ონლაინ რეგისტრაცია


ეკატერინე კერესელიძე

სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორის ასისტენტი
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 / 186
ელ.ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს  


სალომე კუჭუხიძე
სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 / 195
ელ.ფოსტა: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს