2016 –2017 სასწავლო წლები

საბაკალავრო პროგრამები

კავკასიის უნივერსიტეტის I ან II არჩევნად მონიშვნის შედეგად თქვენ მიიღებთ CU გრანტს და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებასთან ერთად თქვენი წლიური გადასახადის ოდენობა იქნება:

media
 
 ფინანსური შეღავათები საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთათვის
 
სწავლების საფასურის გადახდისას  მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებს ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს შემდგარი  სტუდენტების რეიტინგის მიხედვით გაეწევათ შეღავათი:
 
პირველ ადგილზე
მეორე ადგილზე
მესამე ადგილზე
სტუდენტი მიიღებს
100%
-იან შეღავათს
სტუდენტი მიიღებს
50%
-იან შეღავათს
სტუდენტი მიიღებს
30
%-იან შეღავათს
 
სამაგისტრო პროგრამები

მაგისტრატურაში სწავლის დაფინანსება შეგიძლიათ CU გრანტით. CU გრანტი ეს არის 50%-იანი დაფინანსება სამაგისტრო პროგრამის სრულ ღირებულებაზე, რომლის მოპოვება შესაძლებელია, თუ თქვენ:

- ხართ/იქნებით ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული
- და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი.

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წლიური ღირებულება შეადგენს:

პროგრამა CU სტანდარტული გადასახადი CU გრანტის მოპოვებისას CU და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია 4 950 ლარი 2 475 ლარი 225 ლარი
სტრატეგიული კომუნიკაცია 4 950 ლარი 2 475 ლარი 225 ლარი

იმ შემთხვევაში თუ კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს არ აქვს GPA (3,5 და მეტი), ის მიიღებს სრული პროგრამის 10%-იან დაფინანსებას.

სწავლის საფასურის გადახდა ხდება სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად.